Wedstrijdregels

De Nieuwland Marathon in Flevoland wordt georganiseerd door roeivereniging Pampus, roeivereniging Pontos en roeivereniging Amenophis. Dit reglement bevat bepalingen ten behoeve van de marathonwedstrijd, prestatietocht en estafette tocht voor een veilige (zie ook Veiligheidsplan) en eerlijk verloop.

Algemeen
• Het Binnenvaart Politie Reglement is onverkort van toepassing evenals de reglementen van de KNRB, waaronder (niet uitsluitend) Reglement voor Roeiwedstrijden en reglement Marathonroeien.

De Nieuwland Marathon telt mee voor het KNRB Marathonklassement 2019 en Marathon wedstrijd klassement.
• Inschrijving voor de wedstrijd kan via KNRB inschrijven.nl of email nlm@rvpampus.nl .

Klassement
• Deelname is op eigen risico.
• De organisatie kan het evenement uitstellen en/of inkorten of af lasten in verband met verwachte onverantwoordelijke (weers)omstandigheden. Dan zullen de gemaakte kosten verrekend worden met de betaalde inschrijvingsgelden, het restant krijgt men terug gestort.
• De organisatie van de Nieuwland Marathon en de daarbij organiserende roeiverenigingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of lichamelijk letsel als gevolg van deelname.
• Deelnemers worden geacht hoge prioriteit te geven aan hun eigen veiligheid en die van anderen, kennis genomen te hebben van het veiligheidsplan, reglementen en WA verzekerd te zijn. De organisatie gaat ervan uit dat deelnemers veilig en sportief handelen. – Een “goed zeemanschap” staat voorop -.

Wedstrijd
• De Nieuwland Marathon is een roeiontmoeting met wedstrijdkarakter en telt mee voor het KNRB Marathonklassement.
Elke deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en (vrijwillige) baancommissarissen.
• De Nieuwland Marathon is een tijdwedstrijd, over een afstand van 62 km waarbij de uitslag wordt bepaald door de geroeide tijd. Het parcours kent 2 sluizen; na de 1e sluis (Vaartsluis) wordt gestart, bij de 2e sluis (Larsensluis) wordt de tijd stilgezet om te schutten en na de sluis wordt de tijd herstart. De totale afstand is 74 km.
• De start van de roeiploegen is om ca. 10.15 uur. Daarvoor is er 8 km opgeroeid en door 1 sluis geschut. Het vertrek vanuit Pampus is om 9.00. De wedstrijdploegen starten na de prestatie- en estafette roeiers, waarbij de volgorde wordt aangehouden van dames, mixed en heren en C2x+ voor de C4x+. De ploegvolgorde binnen een categorie wordt door de loting bepaald (5 dagen voor de wedstrijd) en op de website gepubliceerd.

Parcours
• Het parcours is 74 km lang en bevat 2 sluizen. Vanuit roeivereniging Pampus roeien de deelnemers op via de Hoge Vaart naar de Lage Vaart. Hier bevindt zich de 1e sluis, de Vaartsluis, na de schutting zal de start plaatsvinden op de Lage Vaart. Vanaf Almere-Buiten roeit men richting Lelystad. Om de ca. 10 kilometer zijn er wisselplaatsen voor estafette roeiers. Voor de prestatie- of estafette-tocht roeiers is er een wisselplaats bij het vlot van roeivereniging Pontos. De wedstrijd ploegen gaan bij Lelystad naar SB de Larservaart op. De Larservaart loopt tussen Lelystad en Zeewolde, aan eind van de Larservaart ligt de Larsersluis. Hier zal de tijd stop gezet worden, zodat u in alle rust geschut kan worden. Na de sluis, weer SB uit richting Zeewolde, de tijdwaarneming zal na de Larsersluis weer starten. Roeivereniging Amenophis ligt aan de Hoge Vaart. De finish zal zijn bij het eerste vlot van roeivereniging Pampus. Na tuibrug (fietspad) BB uit na houten brug ligt de roeivereniging in de havenkom rechts.
Een gedetailleerde kaart met afstanden en wisselplaatsen staat op de website.

Deelnemers
• De wedstrijd staat uitsluitend open voor scull-geriggerde C2 boten met stuurman (C2x+) en scull-geriggerde C4 boten met stuurman (C4x+). In de categorie heren, dames en mix. Deelname in een ander dan hiervoor genoemde type boot kan uitsluitend in overleg met de wedstrijdleiding. Deze doen dan niet mee met de wedstrijd.
• De Marathon mag ook in estafettevorm worden geroeid echter dingen niet mee naar de dagprijs.
•Ploegen bepalen zelf waar en hoe vaak er wordt gewisseld met in acht neming van de vaarregels. Verschillende wisselplekken staan op de vaarkaart aangegeven afstanden van 6 tot 11 km. Deze plekken zijn ook goed met de fiets te bereiken. Dit is extra makkelijk voor de estafette ploegen. Vanuit de organisatie ontvangt men een routekaart waar wisselplaatsen op staan aangegeven. Een gedetailleerde kaart met afstanden en wisselplaatsen staat op de site: http://www.nieuwlandmarathonl.nl.
• Deelnemers aan de wedstrijd dienen gekleed te zijn in het verenigingstenue en de organisatie adviseert bij regenachtige weersomstandigheden en een temperatuur beneden de 10 graden Celsius passende (warme) kleding te dragen.
• De boot dient het startnummer aan beide zijde van de boeg duidelijk zichtbaar te hebben. De startnummers en tape worden verzorgd door de NLM organisatie. Onduidelijkheid over de identiteit van de boot kan leiden tot een tijdstraf of andere disciplinaire maatregelen.
• Deelnemers aan de wedstrijd, prestatie en estafette dienen zich sportief te gedragen, in het bijzonder bij inhaalmanoeuvres, bruggen en vernauwingen. De oplopende ploeg is in principe vrij om haar koers te bepalen, behoudens gevaarlijke situaties bij bruggen, waterkering, vernauwingen e.d. De opgelopen ploeg mag de andere ploeg niet hinderen. Niet uitwijken voor een oplopende boot of ander onsportief gedrag kan leiden tot een tijdstraf of andere disciplinaire maatregelen.
• De captainsmeeting zal zijn in het clubgebouw van Pampus voor alle deelnemende ploegen, tijdstip om 8.15 u.

Prijzen
• De Wedstrijdvelden zijn: C4x+ Heren, C4x+ Dames, C4x+ Open, C2x+ Heren, C2x+ Dames en C2x+ Open ploegen. Voor de uitgeschreven velden is er een Bever trofee beschikbaar.
• De NLM kent voor het wedstrijdveld geen correctie of omrekeningsfactoren. De tijden zijn gewoon absoluut.
• Estafetteploegen doen mee buiten mededinging van dagprijzen.

Protest
• Protesten moeten direct bij de finish van een wedstrijdtraject kenbaar worden gemaakt aan de tijdwaarnemers. De protesterende ploeg behoort bovendien zo snel mogelijk, maar in elk geval direct na aankomst op RV Pampus een mondeling bezwaar in te dienen bij de wedstrijdleiding. In dit bezwaar dient de inhoud van het protest en tegen welke ploeg(en) duidelijk aangegeven te zijn.
• Het is noodzakelijk dat de bij het protest betrokken verenigingsvertegenwoordigers of ploegvertegenwoordigers aanwezig zijn en blijven gedurende de afhandeling van het protest.

Onvoorziene omstandigheden
• Bij onveilige of onvoorziene omstandigheden kan de wedstrijdleiding de race neutraliseren of stilleggen. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat een of meer wedstrijdtrajecten niet meetellen voor de einduitslag. Bij definitief staken van de wedstrijd gelden de laatste tussentijden na het laatste door alle ploegen afgelegde wedstrijdtraject als einduitslag.

Wedstrijdleiding
• De wedstrijdleiding van de Nieuwland Marathon is in handen van de Nieuwland Marathonorganisatie.
• Hoofd van de jury. Het hoofd van de jury behandelt in overleg met eventuele andere juryleden de officieel ingediende protesten.
• De jury ziet toe op de naleving van het reglement. Het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens en het handelen in strijd met de RvR en de Reglementen voor Marathon roeien van de KNRB en dit reglement kunnen uitsluiting tot gevolg hebben of het toekennen van straftijd.

Advertenties